Photos of our Gorgeous Goldens

 

 

                     

 

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

Serngold Golden Retrievers - South Australia

 

 Lydia Sernecki
ph:  (08) 82485264